Menu Zamknij

1 Postanowienia Ogólne
1.1 Administratorem danych jest Gabinet psychologiczno – psychoterapeutyczny Jakub Dąbroś z siedzibą w Szczecinie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.4 Dane osobowe podawane w formularzach na stronie głównej, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
2 Administrator Danych
2.1 Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres-email, numer telefonu. Dodatkowo, przetwarzane są informacje o Twoim komputerze gromadzone przez serwer. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
a. adres IP klienta (zdalnego serwera) z którego nadeszło żądanie HTTP
b. identyfikator użytkownika osoby żądającej dostęp do zasoby określony przez uwierzytelnianie HTTP – dotyczy tylko zasobów chronionych hasłem
c. czas nadejścia żądania HTTP
d. wiersz żądania HTTP
e. kod statusu odesłany przez serwer do klienta
f. rozmiar obiektu zwróconego do klienta, bez nagłówków odpowiedzi
g. nagłówek żądania HTTP User-Agent przedstawiony przez przeglądarkę klienta (system operacyjny oraz rodzaj przeglądarki)
h. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), z którego to nastąpiło przejścia na ten serwis www
i. informacje diagnostyczne i zarejestrowane błędy napotkane w procesie przetwarzania żądania HTTP
– Korzystamy z tych informacji, aby pomóc utrzymać bezpieczeństwo naszej Strony Internetowej oraz zidentyfikować trendy w celu poprawienia jej wydajności.
– Nie korzystamy z tych informacji w jakikolwiek sposób, który umożliwiałby zidentyfikowanie Ciebie.
2.2 Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca, który dostarcza również narzędzi do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są wybrane dane dostępowe użytkowników.
2.3 Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2.4 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.5 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres].
2.6 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.7 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
2.8 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
2.9 Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
2.10 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Call Now Button